Kiedy cudzoziemiec może otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy?

 

Mężczyzna podpisuje dokumentyJeśli cudzoziemiec, którego pracodawca chce zatrudnić już w Polsce przebywa, to cudoziemiec może wystąpić do urzędu wojewódzkiego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.

Karta pobytu wydana z tytułu udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę jest jednym dokumentem, które potwierdza prawo do pobytu cudzoziemca w Polsce oraz jego prawo do wykonywania pracy na rzecz konkretnego pracodawcy wskazanego w decyzji o udzieleniu mu zezwolenia (na warunkach określonych w tej decyzji).

To cudzoziemiec występuje do urzędu wojewódzkiego o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. W jej przypadku nie ma konieczności, aby pracodawca uzyskał uprzednio osobne zezwolenie na pracę dla cudzoziemca. Jeśli cudzoziemiec jest zwolniony z obowiązku posiadania dokumentu poświadczającego jego prawo do podjęcia w Polsce pracy (tj. zezwolenia na pracę lub oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi), to i tak jeśli postawą jego dalszego pobytu w Polsce ma być praca, cudzoziemiec ubiega się właśnie o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.

Obowiązkiem pracodawcy w przypadku tej konkretnej procedury jest:

  • przekazanie cudzoziemcowi informacji starosty dotyczącą wyniku testu rynku pracy (co to jest test rynku pracy?), jeśli jest on wymagany;
  • podpisać z cudzoziemcem umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną.

(Jeżeli cudzoziemiec nie ma prawa do podjęcia pracy przed uzyskaniem zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, to w takiej sytuacji należy z cudzoziemcem podpisać umowę przedwstępną, która będzie obowiązywać od momentu otrzymania przez cudzoziemca pozytywnej decyzję w sprawie udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę).

Oprócz tych dwóch dokumentów oraz oprócz podstawowych dokumentów, o których mowa w części poświęconej uzyskiwaniu zezwolenia na pobyt czasowy, cudzoziemiec musi również złożyć:

  • ubezpieczenie zdrowotne (jakie dokumenty potwierdzają posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego?)
  • przedstawić dokumenty poświadczające posiadanie źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczające na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu (co to jest stabilne i regularne źródło dochodu?);
  • dokumenty potwierdzające posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania (co to jest zapewnione miejsce zamieszkania?);
  • rozliczenie podatkowe np. PIT składany do urzędu skarbowego;
  • zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach – co to jest zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach?

W przypadku zezwolenia na pobyt czasowy i pracę , wydana karta pobytu poświadcza prawo cudzoziemca do podjęcia w Polsce pracy na rzecz konkretnego pracodawcy i na warunkach wskazanych w decyzji o udzieleniu zezwolenia.

W decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę wskazane są dane pracodawcy cudzoziemca, stanowisko, na którym cudzoziemiec ma wykonywać pracę, najniższe wynagrodzenie, które może otrzymywać cudzoziemiec na danym stanowisku, wymiar czasu pracy, rodzaj umowy, na podstawie której cudzoziemiec ma wykonywać pracę.

W przypadku, gdy dany pracodawca nie jest jedynym pracodawcą cudzoziemieca, to w decyzji wskazanych jest tych kilku pracodawców, a warunki wykonywania pracy zostają określane odrębnie dla każdego podmiotu (pracodawcy). Jeżeli cudzoziemiec utraci pracę u któregokolwiek z pracodawców wymienionych w decyzji, to cudzoziemiec ma obowiązek powiadomić pisemnie o tym fakcie wojewodę, które wydał zezwolenie na pobyt czasowy i pracę w ciągu 15 dni roboczych od momentu utraty pracy.

Jeżeli cudzoziemiec jest zwolniony z obowiązku posiadania w Polsce zezwolenia na pracę, to w decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, warunki wykonywania pracy nie zostają określone.

Wynagrodzenie cudzoziemca nie może być niższe niż wysokość wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę w tym samym wymiarze czasu pracy, pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku.

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę jest wydawane maksymalnie na 3 lata. Okres ważności zezwolenia na pobyt i pracę może być jednak krótszy. Zazwyczaj okres, na który wydawane jest zezwolenie na pobyt i pracę zależy od przedstawionych przez cudzoziemca dokumentów. Na przykład, w przypadku, gdy cudzoziemiec ma podpisaną umowę z pracodawcą na okres 2 lat, to w takim wypadku zezwolenie na pobyt i pracę będzie również wydane na nie więcej niż 2 lata.

Na wniosek cudzoziemca posiadającego już zezwolenie na pobyt i pracę, zezwolenie to może być w każdym czasie zmienione przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca, jeżeli cudzoziemiec zamierza wykonywać pracę u innego pracodawcy lub na innych warunkach niż określone w decyzji o wydaniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

W przypadku zmiany siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej pracodawcy lub w przypadku przejęcia pracodawcy lub jego części przez innego pracodawcę nie ma wymogu zmiany lub wydania nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Wojewoda cofa, czyli unieważnia zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, jeżeli stanowisko określone w zezwoleniu uległo zmianie lub wysokość wynagrodzenia została obniżona, a zezwolenie to nie zostało zmienione.

Wojewoda odmawia wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, gdy cudzoziemiec:

  • jest pracownikiem delegowanym do pracy w Polsce na określony czas przez pracodawcę mającego siedzibę poza granicami Polski – przez cały okres delegowania (w przypadku delegowania, cudzoziemiec powinien ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przed cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego do Polski; informacja o tego rodzaju zezwolenia na pobyt dostępna jest poniżej),
  • wjechał do Polski na podstawie zobowiązań określonych w umowach międzynarodowych dotyczących ułatwienia wjazdu i czasowego pobytu niektórych kategorii osób fizycznych zajmujących się wymianą lub inwestycjami,
  • prowadzi działalność gospodarczą w Polsce.

Cudzoziemiec przebywający w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę ma obowiązek zawiadomić pisemnie wojewodę właściwego ze względu na miejsce swojego aktualnego pobytu o utracie pracy u któregokolwiek z pracodawców wymienionych w decyzji o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, w ciągu 15 dni roboczych od jej utraty. Jeżeli cudzoziemiec powiadomił w terminie pisemnie wojewodę o utracie pracy, to jego zezwolenie na pobyt czasowy i pracę nie może być cofnięte w okresie 30 dni liczonych od dnia utraty pracy. Jeżeli w terminie 30 dni od momentu utraty pracy i powiadomienia o tym fakcie wojewody, cudzoziemiec nie znajdzie nowej pracy, to jego zezwolenie na pobyt czasowy i pracę może zostać cofnięte, czyli unieważnione. Jeżeli cudzoziemiec w okresie 30 dni znajdzie nowego pracodawcę i uzyska nowe zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, to będzie mógł nadal legalnie w Polsce przebywać.

ŻRÓDŁO: http://www.migrant.info.pl/zezwolenie-na-pobyt-czasowy-i-prace-2499.html