Zaproszenie dla cudzoziemca

Dwie osoby z długopisamiNiniejsza informacja nie stanowi źródła prawa. Autorzy dołożyli należytej staranności, aby była ona zgodna z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Należy jednak pamiętać, że dotyczy ona typowych, mogących często występować przypadków i może nie w pełni odnosić się do poszczególnych spraw. Liczba i rodzaj dokumentów, których mogą żądać organy administracji w toku postępowania mogą różnić się do podanych w zależności od konkretnej sprawy. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z organem właściwym do rozpoznania indywidualnej sprawy względnie zapoznać się z przepisami prawa samodzielnie.

 

Czym jest dokument zaproszenia

Zaproszenie jest dokumentem, potwierdzającym posiadanie przez zapraszanego cudzoziemca środków finansowych wystarczających na pokrycie kosztów związanych z planowanym pobytem na terytorium Polski w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, oraz na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd. Zaproszenie nie jest dokumentem uprawniającym do podjęcia pracy na terytorium Polski. Dokument ten może zostać przedstawiony w trakcie ubiegania się o wizę lub podczas kontroli granicznej.
Uwaga: Do pokrycia wskazanych kosztów związanych z pobytem cudzoziemca zobowiązuje się zapraszający. W przypadku gdy zapraszający nie wykonał zobowiązań wynikających z wystawionego zaproszenia, Skarb Państwa lub inne podmioty mogą dochodzić, swoich roszczeń od zapraszającego. w postępowaniu przed sądem. Zapraszający zobowiązany jest również do pokrycia kosztów związanych z ewentualnym wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.

 

Kto może wystawić zaproszenie

Zapraszającym może być:

 1. obywatel polski zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obywatel innego państwa członkowskiego UE/EOG/Szwajcarii lub członek jego rodziny, zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na tym terytorium, lub
 2. cudzoziemiec przebywający bezpośrednio przed wystawieniem zaproszenia legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez okres 5 lat na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, lub
 3. osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

W jaki sposób wystawia się zaproszenie

W celu wystawienia zaproszenia dla cudzoziemca zapraszający powinien wystąpić z wnioskiem o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń. Zaproszenie wpisane do ewidencji zaproszeń jest ważne we wskazanym w nim okresie, na jaki zapraszający zaprosił cudzoziemca, nie dłuższym niż 1 rok.

Zapraszający powinien wypełnić formularz wniosku osobiście. Wniosek może zostać wysłany pocztą lub złożony za pośrednictwem ustanowionego pełnomocnika. Zapraszający może być reprezentowany przez pełnomocnika podczas całego postępowania. W przypadku odbioru zaproszenia przez pełnomocnika wymagane jest pełnomocnictwem szczególne do dokonania tej czynności.

W postępowaniu w sprawie wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń stroną postępowania jest wyłącznie zapraszający.

 

Gdzie należy złożyć wniosek

Organem właściwym do wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę zapraszającego.

 

Wymagane dokumenty

Zapraszający ubiegający się o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń składa:

 1. wypełniony formularz wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń;
 2. dokumenty potwierdzające możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, pokrycia kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, np. zaświadczenie o posiadaniu środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym, w przypadku zapraszającego będącego osobą fizyczną – umowa o pracę, zaświadczenie o wysokości zarobków, dokumenty potwierdzające wysokość otrzymywanej emerytury lub renty, zaświadczenie urzędu gminy wskazujące wysokość rocznego dochodu z gospodarstwa rolnego;
 3. dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, jeżeli jako miejsce zakwaterowania zapraszanego cudzoziemca został wskazany lokal mieszkalny zapraszającego, albo dokument potwierdzający możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zakwaterowania w innym miejscu, np. akt własności, umowa najmu, rezerwacja w hotelu.

Uwaga: Brak, któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Ponadto, w przypadku potrzeby uzupełnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania zapraszający może być wzywany do dostarczenia innych dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku

Wysokość środków, które powinien posiadać zapraszający na pokrycie kosztów związanych z pobytem cudzoziemca:

Zapraszający powinien posiadać środki finansowe w wysokości co najmniej :

 • 515 zł – miesięcznie w przeliczeniu na niego samego, każdego członka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu oraz każdego zaproszonego cudzoziemca ;
 • 200 zł – miesięcznie w przeliczeniu na niego samego, każdego członka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu oraz każdego zaproszonego cudzoziemca, gdy zapraszanym cudzoziemcem jest zstępny, wstępny lub małżonek zapraszającego, któreś z rodziców małżonka zapraszającego, któreś z rodzeństwa zapraszającego lub któreś z dzieci małżonka zapraszającego.

Jeżeli zapraszający będący osobą fizyczną nie posiada wymaganych środków finansowych na cały okres planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uznaje się, że obowiązek posiadania takich środków finansowych jest spełniony, jeżeli zapraszający dysponuje wymaganymi środkami w każdym miesiącu planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zapraszający powinien dodatkowo posiadać również środki finansowe na pokrycie kosztów podróży powrotnej zapraszanego cudzoziemca do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, w wysokości stanowiącej równowartość biletu do tego państwa, nie mniejsze jednak niż:

 • 200 złotych – w przypadku podróży powrotnej albo tranzytu do państwa sąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską;
 • 500 złotych – w przypadku podróży powrotnej albo tranzytu do państwa europejskiego innego niż określone w pkt 1;
 • 2 500 złotych – w przypadku podróży powrotnej albo tranzytu do państwa nieeuropejskiego.

Obowiązek posiadania środków finansowych na pokrycie kosztów podróży powrotnej zapraszanego cudzoziemca do państwa pochodzenia lub zamieszkania uważa się za spełniony, jeżeli zapraszający wykaże, że cudzoziemiec posiada bilet powrotny do państwa pochodzenia lub zamieszkania.

Opłaty związane z wystawieniem zaproszenia:

Opłata skarbowa za dokonanie wpisu zaproszenia – 27 zł

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa- 17 zł

https://udsc.gov.pl/cudzoziemcy/obywatele-panstw-trzecich/zaproszenie-dla-cudzoziemca/