Jak uzyskać zezwolenie na pracę w Polsce?

Zezwolenie na pracę jest dokumentem, dzięki któremu cudzoziemiec może legalnie podjąć i wykonywać pracę w naszym kraju, pod warunkiem, że posiada on podstawę pobytu, która umożliwia mu pracę zgodnie z przepisami. Co ważne, jeżeli cudzoziemiec przebywa na terenie Polski na podstawie wydanej mu wizy turystycznej, zezwolenia czasowego, ze względów humanitarnych, z uwagi na zobowiązania międzynarodowe bądź interes państwa, to nie może on wykonywać pracy w Polsce, nawet jeżeli posiada ważne zezwolenie na pracę.

W jaki sposób można uzyskać pozwolenie na pracę w Polsce i jakie są jego rodzaje?

pozwolenieZezwolenie na pracę jest konieczne zarówno w przypadku umów o pracę, jak i innych umów cywilnoprawnych. O jego wydanie powinien wystąpić pracodawca. Dobrą opcją dla cudzoziemców jest zgłoszenie się do agencji pośrednictwa pracy w Polsce, która nie tylko oferuje mu różnorodne oferty pracy, ale także zajmuje się zorganizowaniem zezwolenia na pracę. Zezwolenie powinno posiadać informację na temat kto powierza wykonywanie pracy, a także jej rodzaj oraz stanowisko, które obejmuje cudzoziemiec. Praca na zezwoleniu jest uznawana za legalną jedynie wtedy, kiedy pracownik faktycznie wykonuje rodzaj pracy wykazany w zezwoleniu.

Zezwolenie zostaje wydane przez wojewodę pełniącego obowiązki w na danym terenie. Ten dokument może występować w kilku formach:

  • Typ A – zezwolenie tego typu uzyskiwane jest przez cudzoziemca, który będzie wykonywał pracę na umowie na terytorium Polski. W tym przypadku podmiotem jest siedziba lub inny rodzaj zorganizowanej działalności, który znajduje się na terytorium naszego kraju,
  • Typ B – ten typ zezwolenia uzyskują cudzoziemcy, którzy będą wykonywać pracę w zarządzie osoby prawnej,
  • Typ C – ten rodzaj zaświadczenia wydawany jest osobom, których praca w Polsce jest wynikiem delegacji z zagranicznej firmy. Okres takiej delegacji powinien przekraczać 30 dni w roku kalendarzowym,
  • Typ D – dotyczy cudzoziemców wykonujących pracę u zagranicznego pracodawcy nieposiadającego oddziału, którzy są delegowani na terytorium Polski,
  • Typ E – ten rodzaj zaświadczenia uzyskują cudzoziemcy, którzy ze względów służbowych są delegowani do Polski na okres powyżej 30 dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy,
  • Typ S – Zezwolenie tego typu uzyskuje się dla cudzoziemca, który będzie wykonywał pracę w zakresie działalności określonych w rozporządzeniu z dnia 8 grudnia 2017 roku.