Formalności wymagane przy zatrudnianiu pracownika z Ukrainy

Wśród obcokrajowców, których zatrudniają Polscy przedsiębiorcy, dominują pracownicy zza naszej wschodniej granicy. W większości są to Ukraińcy – specjaliści z danych dziedzin, a także pracownicy fizyczni. Aby móc legalnie zatrudnić obcokrajowca, trzeba dopełnić licznych formalności urzędowych. Wyjaśniamy, jak krok po kroku przebiega proces ubiegania się o możliwość powierzenia wykonywania pracy pracownikowi z Ukrainy.

Jaka procedura zatrudnienia obowiązuje w przypadku pracowników z Ukrainy?

paszport ukraińskiUkraina to jedno z sześciu państw Europy Wschodniej, których obywatele mogą zostać zatrudnieni na terenie Polski jedynie na podstawie oświadczenia pracodawcy, co pozwala uniknąć długiej i dość skomplikowanej procedury ubiegania się o pozwolenie na pracę. Istnieją jednak w tej kwestii pewne wyjątki. Uproszczona procedura legalizacji pracy i pobytu Ukraińców na terenie Polski obowiązuje jedynie w przypadku krótkoterminowego zatrudnienia. Co to oznacza? Na podstawie oświadczenia polski przedsiębiorca może zatrudnić obywatela Ukrainy jedynie w przypadku pracy krótkoterminowej. Okres zatrudnienia nie może w tym przypadku przekroczyć 6 miesięcy, dokładnie 180 dni, w ciągu następujących po sobie kolejno 12 miesięcy. Co ważne, praca nie musi być wykonywana stale przez 6 miesięcy – okres zatrudnienia może zostać podzielony. Niestety, czas pracy obywatela Ukrainy na podstawie oświadczenia różnych pracodawców jest sumowany, więc trzeba dokładnie sprawdzić, czy pracownik nie przekroczył już rzeczonych 6 miesięcy pobytu na terenie Polski w celach zarobkowych.

Ważne: powyższe zasady nie dotyczą prac sezonowych, które wymagają uzyskania pozwolenia na pracę. Z czym to jest związane? Takie przepisy mają na celu umożliwienie znalezienia pracy polskim bezrobotnym podczas np. sezonowych prac na roli.

Ubieganie się o pozwolenie na pracę dla obywatela Ukrainy

Po upływie 6 miesięcy pobytu zarobkowego Ukraińca na terenie Polski konieczne jest wystąpienie o wydanie pozwolenia na pracę. Można to zrobić podczas wizyty w urzędzie, drogą listowną oraz drogą elektroniczną. W tym celu niezbędne są różne dokumenty m.in. wniosek o wydanie zezwolenia na pracę, odpis z KRS, umowa spółki, oświadczenie o niekaralności pracodawcy, a także dokumenty potwierdzające np. kwalifikacje zawodowe pracownika z Ukrainy. Aby uniknąć biurokracji, można powierzyć obsługę zatrudnienia pracownika z Ukrainy naszej firmie. Zajmiemy się wszystkimi formalnościami, które związane są z zatrudnianiem obcokrajowców oraz będziemy monitorowali przebieg procedury weryfikacji wniosku, zdejmując z Państwa barków czasochłonne załatwienie formalności urzędowych.